Algemene voorwaarden

Beschrijving van onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden opgesteld door Colorlife.
Colorlife is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen.

update algemene voorwaarden: 01/08/2020Aansluitend op de algemene voorwaarden, zijn ook van toepassing:

Privacy policy: Link naar Privacy beleid
Cookie beleid: Link naar Cookie beleid

Algemene verkoopsvoorwaarden

 • De facturen zijn contant betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Dit kan te Pasteelsblokweg 16 - 3010 Kessel-Lo.
 • Vormen van betalen:
  • 25% bij goedkeuring van mijn offerte.
  • 25% gedurende de werken.
  • 50% bij aflevering van de factuur.
 • Wanneer er onvoorziene gebreken voorkomen, als de aannemer of zijn onderaannemers gebreken vaststellen die door de opdrachtgever niet werden gemeld, of opgemerkt, zal de aannemer dit steeds melden aan de klant. Deze kosten zijn ten laste van de klant. Wij kunnen deze gebreken herstellen. Dit gebeurt onder regie of voorgaande offerte.
 • De klaargemaakte handelsgoederen of reeds bestelde goederen kunnen niet worden geannuleerd waardoor de kosten steeds worden aangerekend.
 • Het is de bedoeling dat de plaatsen waar wij moeten werken steeds leeg zijn. De kostbare goederen moeten ook steeds verplaatst worden!
 • Indien de klant ons vraagt om ons te beperken tot handelsgoederen vervalt alle garantie die gegeven is door de aannemer of de fabriek. De klant wordt uiteraard op de hoogte gebracht van hoe het wel moet.
 • Zoals reeds eerder vermeld dienen de betalingen binnen de 14 dagen na factuurdatum te gebeuren. Wanneer dit niet gebeurd is op de vervaldag, zullen de te betalen bedragen een intrest opbrengen gelijk aan de rentevoet van de Nationale bank vermeerderd met 2%. Dit wordt berekend vanaf de vervaldag. Er zal een bedrag van 86.76 euro worden opgeÃĢist. Dit is de administratieve schadevergoeding.
 • Ieder geschil over de betaling of over de kwaliteit van het afgeleverde werk zal vooreerst onderling besproken worden aan de hand van een geschreven opsomming van de punten ter discussie, met het oog op een minnelijke regeling, en zal desnoods aan de Vrederechter te Leuven worden voorgelegd. Indien de geschillen niet minnelijk kunnen geregeld worden zal alleen de rechtbank van eerste aanleg te Leuven bevoegd zijn om ervan kennis te nemen.